தற்போதைய அரசாங்கத்தில் ஆறுமுகன் தொண்டமான் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சராக உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.